இந்தியாவில் பிறந்த ஒரு மனிதன் எதை உண்ண வேண்டும் என்பதைக் கூட ஒரு அரசு சொல்லித்தான் செய்ய வேண்டுமா?

https://youtu.be/hxcAYNNAhT4

Leave a Reply

Your email address will not be published.