குன்னூர் மற்றும் உதகை சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து எழுச்சி பிரசாரம் செய்யும் திரு.தமிழருவி மணியன் மற்றும் திரு.பொன்ராஜ்.

குன்னூர் மற்றும் உதகை சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து எழுச்சி பிரசாரம் செய்யும் திரு.தமிழருவி மணியன் மற்றும் திரு.பொன்ராஜ்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.