வேற்றுமைக்கு இஸ்லாமில் இடமில்லை… தமிழருவி மணியன்

வேற்றுமைக்கு இஸ்லாமில் இடமில்லை … தமிழருவி மணியன் (தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் – 2016) உயர்ந்த அன்பையும், உலக சகோதரத்துவத்தையும், பேதங்களற்ற சமத்துவத்தையும் அடித்தளமாக்க் கொண்டு இந்தப் பூவுலகில் இஸ்லாம் மலர்ந்தது. ‘இஸ்லாம்’ என்ற அரபுச் சொல்லுக்கு ஆண்டவனிடம் அடைக்கலமாதல் என்றும், ‘அமைதி’ என்றும் பொருள் உண்டு. மண்ணில் உள்ள மாந்தர் அனைவரும் ஆதாம் … Continued